آزمایشات نوین

آزمایشات نوین

(TSH-Receptor-Antibody)
این آنتی بادی ها با گیرنده TSH در سطح فولیکولهای تیروئید ترکیب شده و از طریق فعال کردن آدنیل سیکلاز سبب افزایش تولید T3 و T4، بزرگی تیروئید وپرکاری آن می شوند. از این تست جهت علت یابی پرکاری تیروئید ، افتالموپاتی آندوکرین و کنترل هیپر تیروئیدی در زنان باردار استفاده می شود .

دراینجا ۶ آزمایش نوین شرح داده شده است