مدیریت آزمایشگاه فارابی مهرداد مددی

مهرداد مددی

مدیریت آزمایشگاه فارابی

خود را متعهد به خدمت صادقانه به مردم دانسته و پاسخگوی نیازهای روز افزون جامعه پزشکی میباشیم

دکتر محمدرضا شیدفر | آزمایشگاه فارابی

دکتر محمدرضا شیدفر

متخصص قارچ شناسی

دکتر کیمیا فرد اصفهانی | آزمایشگاه فارابی

دکتر کیمیا فرد اصفهانی

متخصص علوم آزمایشگاهی

دکتر فریبا سرداری ایروانی | آزمایشگاه فارابی

دکتر فریبا سرداری ایروانی

متخصص علوم آزمایشگاهی

دکتر پریسا نخستین مرتضوی | آزمایشگاه فارابی

دکتر پریسا نخستین مرتضوی

دکتری میکروبیولوژی