مدیریت پسماند در آزمایشگاه (Waste Management)

آزمایشگاه
انواع خال چیست؟
فروردین ۲۱, ۱۳۹۶
آزمایشگاه
بیماری سرخچه را بشناسیم
فروردین ۲۳, ۱۳۹۶
آزمایشگاه

در آزمایشگاه انواع پسماندهای عادی (خانگی ) ، پســماندهای عفونی ، شیمیایی ، تیز وبرنده ، پرتوزا وترکیبی( ترکیبی ازمواد شیمیایی ، رادیواکتیو ویاعوامل عفونی ) وغیره تولید میشود.

به منظور حفظ سلامت افراد ، محیط زیست وجلوگیری از اثرات سوء پسماندها ، مدیریت ایمن و صحیح آنها ضروری است. برنامه مدیریت شامل مراحل تفکیک (جداسازی ) ، آلودگی زدایی ، ذخیره ( انباشت ) ، حمل ونقل ودفع می باشد.

کلیه پسماندهای آلوده آزمایشگاهی باید باروش مناسب آلودگی زدایی وسپس به طریقه بهداشتی وبه طور روزانه دفع گردند.پسماندهای تیز وبرنده باید درمحفظه های مقاوم مخصوص (Safety Box) قرار گرفته وقبل از اینکه کاملا پرشوند ، به طریقه بهداشتی دفع گردند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*