ubc rapid test
ubc rapid test
شهریور ۳۰, ۱۳۹۸
افزایش چربی خون
افزایش چربی خون
شهریور ۳۰, ۱۳۹۸

Elastase test

Elastase test

Elastase test

آنزیم الاستاز از زیرخانواده های سرین پروتئازها می باشد که هیدرولیز بسیاری از پروتئین ها از جمله الاستین را به عهده دارد.
این آنزیم پایدار است و تحت تاثیر تجویز درمانی آنزیم های پانکراس قرار نمی گیرد.
تست الاستاز تستی غیرتهاجمی می باشد و بر روی مدفوع انجام می شود که در آن غلظت آنزیم الاستاز اندازه گیری می گردد.
نتیجه تست فعالیت پانکراس را ارزیابی می کند و نشانگر خوبی از وضعیت پانکراس برون ریز می باشد.


مطالب بیشتر:

دیدگاه ها بسته شده است