پیشنهادات و انتقادات

پیشنهادات و انتقادات آزمایشگاه فارابی

پیشنهادات و انتقادات

بمنظور رفع نقایص و ارائه خدمات بهتر،مدیریت آزمایشگاه پذیرای پیشنهادات و انتقادات شما می باشد.