آزمایشگاه باز در روز تعطیل

آزمایشگاه روزهای تعطیل

آزمایشگاه فارابی در روزهای تعطیل در ساعات زیر باز میباشد.

ساعت ۱۰:۳۰-۷:۳۰


مطالب بیشتر:

سوالات متداول