برای استخدام در آزمایشگاه فارابی لطفا رزومه های خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال کنید .