استخدام آزمایشگاه فارابی

برای استخدام در آزمایشگاه فارابی لطفا رزومه های خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال کنید .

farabimedicallab@yahoo.com