شهریور ۱۳, ۱۳۹۸
آبسه ریه

آبسه ریه

آبسه ریه  در پزشکی به نکروز و مرگ بافت پارانشیم ریه و ایجاد شدن سوراخ در آن و پر شدن آن از چرک و عفونت میکروبی آبسه ریه گفته می‌شود. […]