فروردین ۱۶, ۱۴۰۰
ویروس

ویروس

ویروس یک عامل عفونی زیر میکروسکوپی است که فقط در داخل سلولهای زنده موجود زنده تکثیر می شود. این ها انواع مختلف زندگی را از حیوانات […]