بهمن ۷, ۱۳۹۵
آزمایشگاه

محدودیت های تست های غربالگری تشخیص پیش از تولد قبل از معرفی NIPD

تست های غربالگری بارداری برای تشخیص آنیوپلوئیدی جنینی – اندازه گیری مارکرهای سرمی خون مادر سه ماهه اول، سه ماهه دوم و سونوگرافی – بخاطر عدم […]
بهمن ۶, ۱۳۹۵
آزمایشگاه

تست پیش از تولد چیست؟

آزمایشی است که به مادر باردار اجازه می دهد تا وضعیت ژنتیکی جنین خود را قبل از تولد مورد بررسی قرار می دهد. آگاهی والدین از […]
بهمن ۵, ۱۳۹۵
آزمایشگاه

هورمون های تیروئیدی

نیازی به ناشتا بودن ندارد ولی بدلیل تاثیر کدورت ناشی از خوردن چربی ها بر نتایج آزمایش، حداقل ۳ساعت قبل از آزمایش، غذا میل نفرمائید تا […]
بهمن ۴, ۱۳۹۵
آزمایشگاه

تست های کبدی

نیازی به ناشتا بودن بیمار نیست. ولی بهتر است حداقل چند ساعت بیمار ناشتا باشد. مصرف فنوباربیتال و فنی توئین که جزء داروهای ضد صرع می […]